โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเมธีพิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบล ท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000 โทรศัพท์ 056 615620 e-mail : info@met.ac.th website : methee.ac.th facebook.com/met.ac.th/ จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499 โดยท่านเจ้าคุณเมธีธรรมประนาท ในบริเวณวัดท่าฬ่อ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 1 เมษายน 2532 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นชอบรับโอนโรงเรียนเมธีพิทยาเข้าสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร นับรวมถึงปีการศึกษา 2565 เป็นเวลา 66 ปี ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ จรดกับ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ทิศใต้ จรดกับ ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ทิศตะวันออก จรดกับ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ทิศตะวันตก จรดกับ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย หมู่บ้านท่าฬ่อ หมู่บ้านวัดดาน และหมู่บ้านวังมะเดื่อ ผู้อำนวยการปัจจุบัน นายปัญญา โสดถานา