โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนเมธีพิทยา