โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา