ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญญลักษณ์ของโรงเรียน

เมธีวุฒิกร    หมายถึง   การทำความเจริญงอกงามทางปัญญา  พระสุเมธมังคลาจารย์  ผู้แต่ง
ปรัชญาของโรงเรียน  
  "สุวิชาโน  ภวํ  โหติ"  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
คำขวัญของโรงเรียน
  "สามัญเ่ด่นชัด ปริยัติเสริมศาสตร์ ช่วยการศึกษาชาติ ไม่ขาดคุณธรรม"
ตราประถจำโรงเรียน
  ประกอบด้วยรูปองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยแผ่รัศมีทรงยอดเจดีย์
อักษรย่อ  ม.ธ.หมายถึง  เมธีวุฒิกร
รูปเจดีย์  หมายถึง องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะยิ่งของคณะ ครู นักเรียน
รัศมียอด  หมายถึง  ความสว่างไสวทางปัญญา  แผ่ความร่มเย็นให้ประชาชน ทั่วไป
สัญญลักษณ์รวมกัน  หมายถึง การอยู่ภายใต้ร่มพระบรมธาตุหริภุญชัย จะเป็นร่มโพธิื ร่มไทร ให้เกิดความสุข ความเจริญ งอกงามด้านจิตใจ
ธงประจำโรงเรียน  "กรม - เหลือง"
กรม  หมายถึง  ฝ่ายโลก คือการศึกษาคดีโลก ได้แก่ศึกษาวิชาสายสามัญ
เหลือง  หมายถึง ฝ่ายศาสนา  คือการศึกษาคดีธรรม  ได้แก่การศึกษาปริยัติธรรม
รวมกัน  หมายถึง  ทางโลกไม่ให้ช้ำ  ทางธรรมไม่ให้เสื่อม  ต้องอยู่ควบคู่กันไป