ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

พระเทพรัตนนายก
ผู้รับใบอนุญาต (เจ้าคณะจังหวัดลำพูน,เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ)

ดร.บุญสุ่ม อินกองงาม
ผู้จัดการ

พระครูปิยสารโสภณ
ผู้อำนวยการ

นายศรัณยวิชญ์ วงศ์คำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ ไชยะพอ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายมนัส สุริยวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่้มบริหารงานงบประมาณ

นายโยธิน โกกาธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล