โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
คณะผู้บริหาร

นายปัญญา โสดถานา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา