ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา สุริยวงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2489 - 2490
ชื่อ-นามสกุล : พระยงยุทธ ล.สุวรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2490 - 2490
ชื่อ-นามสกุล : พระอดุลย์ ศิริเมืองมูล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2490 - 2494
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสันต์ ปัญญาปิง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2494 - 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวร หล้าพระบาง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2500 - 2501
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาวรรณ สุโรจน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2501 - 2516
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบุญธรรม อินปั๋นแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2516 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทน มูลรินต๊ะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสิงห์ชัย จันวงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิวิฐธรรมโชติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่, ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : พระครูบวรเจติยานุการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปิยสารโสภณ (วิสันต์ สงวนศิลป์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560 - ปัจจุบัน