ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวีระเดช ปาระมี
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

พระครูบวรเจติยานุการ
ครูผู้สอน,ที่ปรึกษาโรงเรียน

นายโยธิน โกกาธรรม
ครูผู้สอน,ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวนริศรา ภูดอนตอง
ครูผู้สอน,
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุภาพร ปังวา
ครูผู้สอน,
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2