โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุษกณ์ ท้าวทอง
ครู คศ.2