ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัตนาพร เนียมทัง
ึครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายถาวร จินะกาศ
ครูผู้สอน,หัวหน้าฝ่ายโสต

นายเจนภพ ปัญญาเหล็ก
ครูผู้สอน,หัวหน้าฝ่ายวัดผล

นายศรัณยวิชญ์ วงศ์คำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ,นายทะเบียน

ว่าที่ ร.ต.หญิง นพวรรณ โปธาสุ
ครูผู้สอน

นางสาวมนต์นภา วนการประชา
ครูผู้สอน