ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.หญิง นพวรรณ โปธาสุ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายถาวร จินะกาศ
ครูผู้สอน,หัวหน้าฝ่ายโสต

นายศรัณยวิชญ์ วงศ์คำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ,นายทะเบียน

นายเจนภพ ปัญญาเหล็ก
ครูผู้สอน,หัวหน้าฝ่ายวัดผล

นายวัชรพงศ์ จันทร์ตาสิงห์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1