ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางบุญสิตา เทพวรรณ
บรรณารักษ์

นางสาวดารารัตน์ อริยะจักร
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวชลเทวี ดวงวะนา
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวพิญญาพัชญ์ ต้นมณีเจริญชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ