ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยมิตร ลำพูนสัก
ครูผู้สอน,หัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระครูสิริวชิโรภาส(พระมหาสมเพชร สมบูรณ์)
ครูผู้สอน

นายสมศักดิ์ ไชยะพอ
ครูผู้สอน,ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายประเสิรฐ ด้วงสุยะ
ครูผู้สอน, หัวหน้าระดับ ม.2