ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพรชัย สายหยุด
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระครูสิริวชิโรภาส(พระมหาสมเพชร สมบูรณ์)
ครูผู้สอน,หัวหน้าระดับ ม.4

นายสมศักดิ์ ไชยะพอ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายประเสิรฐ ด้วงสุยะ
ครูผู้สอน, หัวหน้าระดับ ม.2

นายชัยมิตร ลำพูนสัก
ครูผู้สอน,หัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี