โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
อีเมล์ : chetn@hotmail.com