ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายครรชิต สุขสาร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนลินรัตน์ วรรณา
หัวหน้าระดับ ม.6

นายชาญฤทธิ์ มณีจอม
ครูผู้สอน

พระตระการ ชายตุ้ย
หัวหน้าระดับ ม.3

นายเจิดศักดิ์ มานะ
ครูผู้สอน(ภาษาญี่ปุ่น)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนงลักษณ์ มงคล
ครูผู้สอน(ภาษาจีน)

Mr.Owen Mc Gowan
ครูพิเศษต่างประเทศ(อังกฤษ)

miss Junko Hosono
ครูพิเศษต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)

miss Yuko Yuhara
ครูพิเศษต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)