ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระเทพรัตนายก
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้รับใบอนุญาต
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.บุญส่ม อินกองงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้จัดการ
เบอร์โทร : 0811114846
ชื่อ-นามสกุล : พระศรีธรรมโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ละวันจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท ตาธง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอาภาพรรณ โจโควิดจาจา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม แปงปัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0861826010
ชื่อ-นามสกุล : นางเขมรินทร์ ไชยวัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปิยสารโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายโยธิน โกกาธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :